Deutscher Gewerkschaftsbund

Opis projekta u tri minute

Faire Mobilität („Poštena mobilnost“)

Zadatak
Podrška radnicima iz EU-zemalja Centralne i Istočne Evrope u ostvarivanju prava na poštenu plaću i poštene uslove rada na nemačkom tržištu rada

Sredstva
Savetovanje mobilnih radnika na njihovim maternjim jezicima. Izrada i distribucija info-materijala i obrazovnog materijala. Priprema i organizacija različitih oblika usavršavanja i seminara

Partneri
Za projekt je odgovoran upravni odbor nemačkog saveza sindikata (DGB) a realizuje se u saradnji sa bfw - Unternehmen für Bildung, Evropskim udruženjem za pitanja radnika migranata (EVW), Project Consult GmbH (PCG), organizacijom nemačkog saveza sindikata za obrazovanje i  usavršavanje (DGB Bildungswerk BUND), Sindikatom za prehrambenu i ugostiteljsku industriju (NGG) kao i metalnim sindikatom iz Ingolstadta (IG Metall Ingolstadt), IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen

Partneri-saradnici
Projekt „Arbeit und Leben“ (Berlin, Kiel, NRW, Schleswig-Holstein), organizacija Arbeiterwohlfahrt München, dušebrižništvo Rottenburg-Stuttgart (Betriebsseelsorge Rottenburg-Stuttgart), Crkvena služba u radnom svetu (KDA Mannheim), savezi DGB-a na regionalnom i okružnom nivou, pojedini sindikati DGB-a

Lokacije
Koordinacija nalazi se u Berlinu dok su savetovališta otvorena u Berlinu, Frankfurtu na Maini, Dortmundu, Grünheidu, Kielu, Muenchenu, Mannheimu, Nuernbergu, Oldenburgu i Stuttgartu

Finansiranje projekta
Projekt se finansira sredstvima Saveznog ministarstva rada i socijalne politike (BMAS) I saveznog upravnog odbora DGB-a

Projekt „Poštena mobilnost“ pomaže radnicima iz zemalja EU-članica centralne i istočne Evrope u ostvarivanju prava na pravednu plaću i poštene uslove rada na nemačkom tržištu rada. Političku odgovornost za projekat snosi Upravni odbor saveza sindikata Nemačke. Projekt se finansira iz sredstava Saveznog ministarstva za rad i socijalnu politiku i DGB-sindikata.

U okviru projekta

…izrađuju se studije u kojima se (1) tematizuju problemi sa kojima se suočavaju radnice i radnici iz Centralne i Istočne Evrope, (2) istražuje potreba ove ciljne grupe za savetovanjem u oblasti radnog i socijalnog prava, i (3) razvijaju smernice za političko delovanje u tom smislu.

… je otvoreno devet savetovališta u kojima se mobilni zaposlenici mogu informisati o svojim radnim i socijalnim pravima i to na svom maternjem jeziku.

… štampa informativni i obrazovni materijal, čija je svrha da se javnost upozna i senzibilizira  na temu položaja radnica i radnika iz Istočne Evrope. Kroz modularna usavršavanja obučavamo zaposlene u personalnom odeljenju i zaposlene u sindikatu preduzeća, jer su oni obično prva adresa za pitanja o plaći i uslovima rada. Pored toga, u obukama učestvuju zaposleni i u drugim savetovalištima koja sarađuju sa sindikatima.

… razvijaju i sprovode mere kojima se unapređuje i produbljuje transnacionalna sindikalna saradnja i dijalog.


Nach oben

Kontakt

Faire Mobilität 
c/o IG Metall, Alte Jakobstraße 149, 10969 Berlin
E-Mail kontakt@faire-mobilitaet.de 
Telefon +49 30 219653721