Deutscher Gewerkschaftsbund

Opis projekta u tri minute

Projekt „Poštena mobilnost“

Zadatak
Podrška radnicima iz EU-zemalja Centralne i Istočne Evrope u ostvarivanju prava na poštenu plaću i poštene uslove rada na nemačkom tržištu rada

Sredstva
Savetovanje mobilnih radnika na njihovim maternjim jezicima. Izrada i distribucija info-materijala i obrazovnog materijala. Priprema i organizacija različitih oblika usavršavanja i seminara

Partneri projekta
Za projekt je odgovoran upravni odbor nemačkog saveza sindikata (DGB) a realizuje se u saradnji sa GFAAJ (Gesellschaft des DGB zur Förderung von Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und der Jugend mbH), Evropskim udruženjem za pitanja radnika migranata (EVW), Project Consult GmbH (PCG), organizacijom nemačkog saveza sindikata za obrazovanje i  usavršavanje (DGB Bildungswerk BUND), Sindikatom za prehrambenu i ugostiteljsku industriju (NGG) kao i metalnim sindikatom iz Ingolstadta (IG Metall Ingolstadt)

Partneri-saradnici
Projekt „Arbeit und Leben“ (Berlin, Kiel, NRW, Schleswig-Holstein), organizacija Arbeiterwohlfahrt München, dušebrižništvo Rottenburg-Stuttgart (Betriebsseelsorge Rottenburg-Stuttgart), Crkvena služba u radnom svetu (KDA Mannheim), savezi DGB-a na regionalnom i okružnom nivou, pojedini sindikati DGB-a

Lokacije
Koordinacija projekta nalazi se u Berlinu dok su savetovališta otvorena u Berlinu, Frankfurtu na Maini, Dortmundu, Kielu, Muenchenu, Mannheimu, Nuernbergu, Oldenburgu i Stuttgartu

Finansiranje projekta
Projekt se finansira sredstvima Saveznog ministarstva rada i socijalne politike (BMAS) I saveznog upravnog odbora DGB-a

Vremenski okvir projekta
08/2011 – 12/2020

Projekt „Poštena mobilnost“ pomaže radnicima iz zemalja EU-članica centralne i istočne Evrope u ostvarivanju prava na pravednu plaću i poštene uslove rada na nemačkom tržištu rada. Političku odgovornost za projekat snosi Upravni odbor saveza sindikata Nemačke. Projekt se finansira iz sredstava Saveznog ministarstva za rad i socijalnu politiku i DGB-sindikata.

U okviru projekta

…izrađuju se studije u kojima se (1) tematizuju problemi sa kojima se suočavaju radnice i radnici iz Centralne i Istočne Evrope, (2) istražuje potreba ove ciljne grupe za savetovanjem u oblasti radnog i socijalnog prava, i (3) razvijaju smernice za političko delovanje u tom smislu.

… je otvoreno devet savetovališta u kojima se mobilni zaposlenici mogu informisati o svojim radnim i socijalnim pravima i to na svom maternjem jeziku.

… štampa informativni i obrazovni materijal, čija je svrha da se javnost upozna i senzibilizira  na temu položaja radnica i radnika iz Istočne Evrope. Kroz modularna usavršavanja obučavamo zaposlene u personalnom odeljenju i zaposlene u sindikatu preduzeća, jer su oni obično prva adresa za pitanja o plaći i uslovima rada. Pored toga, u obukama učestvuju zaposleni i u drugim savetovalištima koja sarađuju sa sindikatima.

… razvijaju i sprovode mere kojima se unapređuje i produbljuje transnacionalna sindikalna saradnja i dijalog.


Nach oben