Deutscher Gewerkschaftsbund

Ogólne broszury informacyjne- praca za granicą

Lipiec 2016
Pra­ca za gra­nicą. Eme­ry­tu­ra pols­ka czy za­gra­nicz­na?
von von: Eures TriRegio
Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych krajach, zastanawia się, jak starać się o emeryturę, a także czy praca za granicą liczy się do ich emerytalnego stażu.
weiterlesen …

Lipiec 2016
Pols­kie i eu­ro­pe­js­kie za­siłki dla bez­ro­bot­nych
von von: Eures TriRegio
Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną pracę we wszystkich krajach członkowskich. Obecność w Unii Europejskiej otworzyła dla Polaków wiele możliwości, także w zakresie świadczeń związanych z bezrobociem.
weiterlesen …

Lipiec 2016
Świad­c­ze­nia rod­zin­ne - za­siłki na dzie­ci w Niem­c­zech i Czechach
von von: Eures TriRegio
Pracując za granicą zastanawiamy się niejednokrotnie, czy mamy prawo do świadczeń rodzinnych.
weiterlesen …

grudzień 2021 r.
Wied­za chro­ni! Co po­win­no się wied­zieć jeże­li chcesz pra­co­wać w Niem­c­zech.
von Faire Mobilität
Broszura „Wiedza Chroni“ informuje osoby pochodzące z Polski i pracujące w Niemczech o ich prawach i możliwościach działania w przypadku wyzysku i nadużycia w nowym miejcu pracy.
weiterlesen …

Maj 2014
Osiem do­brych po­wo­dów za­pi­sa­nia się do związ­ku
von Opracowane przez: DGB Sachsen
Deklaracja członkowska związku zawodowego należącego do Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych – DGB
weiterlesen …

SIERPIEN 2013
Płace mi­ni­mal­ne w Niem­c­zech
von Opracowane przez EURES
Ważne informacje o płacach minimalnych w Niemczech. Jesteś oddelegowany do Niemiec? Mobilnym pracownikom przysługuje co do zasady taka sama płaca, co wszystkim innym zatrudnionym w firmie. Wysokość wynagrodzenia uregulowana jest w Niemczech albo w układach zbiorowych pracy albo jest negocjowana z pracodawcą.
weiterlesen …

Listopad 2012
Warun­ki ży­cia i pra­cy w kra­jach Eu­ro­pe­js­kie­go Ob­sza­ru Gos­po­d­ar­c­ze­go
von EURES
W materiale znajdziesz między innymi informacje o systemie edukacji, ubezpieczeniach zdrowotnych, zasadach dostępu do usług medycznych, uznawalności dyplomów i kwalifikacji.
weiterlesen …

Styczeń 2012
Pra­wo pra­cy w Niem­c­zech
von Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie
Informacja na stronie Ambasady RP w Niemczech
weiterlesen …

Uz­na­wa­nie kwa­li­fi­kacji za­wo­dowych w Niem­c­zech
von IG Netzwerk Niedersachsen
Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy.
weiterlesen …

Maj 2011
De­le­go­wa­nie do Nie­miec
von Opracowana przez: DGB okręg Saksonia i DGB okręg Berlin-Brandenburgia
Broszura „Delegowanie do Niemiec – informacje dla pracowników” odpowiada na podstawowe kwestie związane z prawem pracy i prawem społecznym w odniesieniu do pracowników delegowanych.
weiterlesen …

Luty 2011
Zat­rud­nia­nie i de­le­go­wa­nie oby­wate­li Unii
von Opracowana przez: Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych
Broszura „Zatrudnianie i delegowanie obywateli Unii” autorstwa Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych przedstawia na podstawie 50 pytań i odpowiedzi informacje dotyczące zmienionego w maju 2011 r. prawa o pozwoleniu na pracę.
weiterlesen …

Kwiecien 2011
Bez­ro­bo­cie na krót­ko przed eme­ry­turą
von Opracowane przez: IGR
Informacje i porady dla osób bezrobotnych w starszym wieku.
weiterlesen …

Kwiecień 2011
In­for­macje i po­ra­dy na te­mat za­sił­ku Ar­beits­lo­sen­geld
von Opracowana przez: IG Metall
Niniejsza broszura zawiera informacje w podstawowych kwestiach dotyczących pobierania zasiłku Arbeitslosengeld I. Jak wysoki jest zasiłek ALG I? Czy trzeba podjąć każde oferowane przez urząd pracy zatrudnienie? Jaka oferta pracy jest dostosowana do Twoich możliwości, a jaka nie? Kiedy następuje wstrzymanie wypłaty zasiłku?
weiterlesen …

Ulotki dla pracowników poszczególnych branży

MAJ 2013
Do Sak­so­nii ja­ko po­ko­jów­ka – o czym po­win­nyś­cie wied­zieć!
Krótkie i konkretne informacje dla pokojówek pracujących w Niemczech. Poznaj swoje prawa i obowiązki, odnośnie wynagrodzenia, czasu i warunków pracy.
weiterlesen …

Lipiec 2011
Pra­wo do ur­lo­pu dla pra­cow­ni­ków przy de­le­go­wa­niu na bu­dowy
von Opracowana przez: Sozialkasse der Bauwirtschaft
weiterlesen …

Maj 2011
Pra­cow­ni­cy przy­gra­nicz­ni ze środ­ko­wo- i wschod­nio­eu­ro­pe­js­kich państw UE
von Opracowana przez: Międzyregionalną Radę Związkową Łaba-Nysa IGR
Ulotka informacyjna dla pracowników przygranicznych z Europy Środkowej i Wschodniej wydana przez Międzyregionalną Radę Związkową Łaba-Nysa zawiera podstawowe informacje z zakresu prawa pracy i prawa społecznego.
weiterlesen …

Maj 2011
Mi­ni­mal­ne warun­ki pra­cy w bu­dow­nict­wie
von Opracowana przez: IG BAU
Ulotka IG-BAU dotycząca minimalnych warunków pracy w budownictwie.
weiterlesen …

Maj 2011
Mi­ni­mal­ne warun­ki pra­cy w branży sprząta­nia obiek­tów
von Opracowana przez: IG BAU
Ulotka IG-BAU dotycząca minimalnych warunków pracy w branży sprzątania obiektów.
weiterlesen …

Kwiecień 2011
Ochro­na ma­cier­zyńst­wa
von Opracowane przez: IG Metall
Ulotka informacyjna o ochronie macierzyństwa i urlopie wychowawczym, zasiłku wychowawczym i zatrudnieniu w niepełnym wymiarze pracy w okresie urlopu wychowawczego.
weiterlesen …

Kontakt

Faire Mobilität 
c/o IG Metall, Alte Jakobstraße 149, 10969 Berlin
E-Mail kontakt@faire-mobilitaet.de 
Telefon +49 30 219653721