Deutscher Gewerkschaftsbund

Informace o viru Corona a pracovním právu (Tschechisch)

Corona and Labour Law FAQ

Faire Mobilität

1. Kdy smíte zůstat doma?

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá.

Sami se nemůžete rozhodnout, že přestanete chodit do práce, protože máte strach z nákazy koronavirem. Zaměstnavatel na to může reagovat napomenutím nebo vám může dát i výpověď.

Pokud jste byli v kontaktu s infikovanou osobou, zjistěte co nejrychleji, zda musíte zůstat v karanténě. Nemůžete-li se dostavit do práce, protože se musíte nechat kvůli podezření z nákazy koronavirem vyšetřit lékařem, je vaší povinností o tom neprodleně informovat zaměstnavatele a předložit mu potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (DPN). Ošetřující lékař nahlásí všechny osoby, u kterých se zjistí infekční onemocnění způsobené koronavirem, orgánu ochrany veřejného zdraví (Gesundheitsamt). To je předpis. Máte-li potvrzenou karanténu, musíte zůstat doma. Zaměstnavatel vám bude v tomto případě nadále vyplácet náhradu mzdy.

Zásadně platí: Pokud jste nemocní a nejste schopni pracovat – ať se již jedná o koronavirovou infekci nebo jiné onemocnění – dostanete od lékaře potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, které musíte neprodleně poslat zaměstnavateli a své zdravotní a nemocenské pojišťovně (Krankenkasse). Nadále budete dostávat náhradu mzdu.

2. Bylo u vás diagnostikováno nakažení koronavirem?

Pokud u vás bylo zjištěno onemocnění COVID-19, jste povinni neprodleně oznámit zaměstnavateli svou dočasnou pracovní neschopnost a předpokládanou délku trvání onemocnění, kterou prokážete lékařským potvrzení o pracovní neschopnosti.

Zároveň by bylo dobře informovat o tomto onemocnění vašeho zaměstnavatele i kolegy, aby se omezilo šíření této virové nákazy.

3. Musíte jet na služební cestu do oblasti se silně rozšířenou nákazou koronavirem?

Vaše pracovní povinnost se zásadně vztahuje i na služební cesty.

Pokud však orgány státní správy (zdravotní úřad, zemský úřad, policie apod.) vyhlásí pro určitý region oficiálně nebezpečí nákazy tímto onemocněním, pak do tohoto regionu nemusíte jezdit.

Zde najdete webové stránky Ústavu Roberta Kocha s aktuálními informacemi o rizikových oblastech (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html).

4. Co dělat, pokud má váš zaměstnavatel v důsledku aktuální situace málo práce?

Zaměstnavatel může podat u německé Agentury práce žádost o dotace na mzdy (Kurzarbeitergeld). To znamená, že firma dostane od státu příspěvek na mzdy pro určitou část zaměstnanců, kteří pracují kvůli propadu zakázek v režimu zkrácené pracovní doby, a musí jim je vyplatit. Tyto kompenzační dávky činí 60 procent chybějící čisté mzdy zaměstnance. Máte-li přinejmenším jedno dítě, dostanete 67 procent chybějící čisté mzdy.

Pokud vás zaměstnavatel pošle přesto domů, máte i nadále nárok na náhradu mzdy. Požádejte zaměstnavatele, aby vám písemně potvrdil, že máte zůstat doma. Zajistěte přitom, aby se rozhovor s vaším zaměstnavatelem konal v přítomnosti svědka. 

V případě, že vás zaměstnavatel uvolní z práce, nesmí k tomu využít jednostranně fond pracovní doby. Vždy k tomu potřebuje souhlas z vaší strany.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne preventivně podnik uzavřít, musí vám i nadále platit po dobu uzavření náhradu mzdy.

POZOR! Nepodepisujte žádné papíry, které vám zaměstnavatel předloží kvůli koronavirové krizi. Mohlo by se jednat o výpověď, smlouvu o zrušení smluvního závazkového vztahu nebo dohodu o změně pracovní smlouvy, které by pro vás mohly mít negativní důsledky.

5. Váš zaměstnavatel vám dal výpověď – a vy jste podepsali dokument, kterému jste nerozuměli

Nechejte prověřit, zda je výpověď v souladu s právem. Proti neoprávněné nebo nesprávné výpovědi – a to také ústní nebo okamžité výpovědi – se můžete bránit. Můžete také podat žalobu u pracovního soudu. Na to však máte čas pouze 3 týdny počínaje dnem, kdy jste obdrželi výpověď!

Zde najdete vzor (abgelegtes Muster verlinken) takovéto žaloby, kterou můžete podat přímo v podatelně místního pracovního soudu, abyste dodrželi lhůtu 3 týdnů!

 

Více informací k otázce výpovědi najdete ZDE: www.faire-mobiliteat.de/informationen

Kontaktujte okamžitě advokátní kancelář, svůj odborový svaz nebo poradnu, a sice bez ohledu na to, zda vám bylo oznámeno ukončení pracovního poměru nebo zda jste podepsali dokument, který vám zaměstnavatel předložil.

Pokud je vaše mzda nízká, můžete požádat místní soud o tzv. potvrzení o podpoře na poradenskou službu (Beratungshilfeschein), se kterým se můžete obrátit na právníka.

Musíte se neprodleně nahlásit na úřadu práce (Agentur für Arbeit) nebo na středisku na podporu zaměstnanosti (JobCentrum) s tím, že hledáte práci! Vzhledem k současné situaci to můžete vyřídit také telefonicky nebo prostřednictvím internetu, aniž byste se museli dostavit osobně! (https://www.arbeitsagentur.de/eservices)

6. Bydlíte v bytě, který vám pronajímá váš zaměstnavatel? Musíte se z bytu vystěhovat, když dostanete v práci výpověď?

Ne! Z bytu vás mohou vystěhovat pouze v případě, že bylo vyneseno odpovídající soudní rozhodnutí. Kromě toho také v současné době platí omezení cestování. V žádném případě byste se neměli z místa ubytování dobrovolně vystěhovat, protože pak budete bez domova a nemáte právo se vrátit. To platí i tehdy, máte-li pouze ústně uzavřenou smlouvu o pronájmu. Pokud se ocitnete pod tlakem, kontaktujte poradenské středisko nebo policii!

Byt/ubytování vám poskytuje zaměstnavatel. Musíte se z ubytování vystěhovat, když dostanete výpověď?

Ne. Zaměstnavatel vás nesmí z ubytování vystěhovat, pokud vám hrozí, že budete bez domova. Kromě toho platí v současné době omezení cestování. Proto se v žádném případě ze svého bytu/ubytovny nestěhujte! Obraťte se na poradenské středisko nebo na policii!

7. Váš podnik byl příslušným orgánem státní správy vyzván k uzavření kvůli a byla nařízena karanténa. Dostanete i nadále náhradu mzdy, ačkoli nejste sami nemocní?

Ano, výplatu budete i nadále dostávat. Nároky na odškodnění ušlého výdělku zaměstnanců upravuje v případě koronavirové epidemie německý zákon o předcházení a zabránění šíření infekčních onemocnění (Infektionsschutzgesetz).

8. Můžete zůstat doma a dostávat i nadále mzdu, pokud dojde kvůli koronaviru k uzavření mateřských školek nebo škol vašeho dítěte?

V tomto případě musíte vyvinout potřebnou snahu, abyste zajistili péči pro své dítě jiným způsobem. Ale především u malých dětí to není vždy jednoduché. Proto byste se měli snažit projednat celou záležitost co nejrychleji se svým zaměstnavatelem a společně s ním zvážit, zda by přicházela v úvahu také práce z domova.

Pokud dítě onemocní, platí běžné předpisy. To znamená, že zaměstnankyně nebo zaměstnanec mají z důvodu onemocnění dítěte právo na uvolnění z práce. Od zdravotní a nemocenská pojišťovny potom obdrží rodič po dobu 10 dnů a rodič samoživitel po dobu 20 dnů náhradu mzdy za nemoc. 

Na krátkou dobu několika dnů platí, že zaměstnankyně nebo zaměstnanec může nadále dostávat mzdu od zaměstnavatele, pokud to nebylo vyloučeno ujednáními vaší pracovní smlouvy nebo platné kolektivní smlouvy.

9. Jaká preventivní opatření musí váš zaměstnavatel přijmout, aby vás ochránil před koronavirovou nákazou?

Zaměstnavatel má povinnost řádně pečovat o zaměstnance. Například jim musí poskytnout dezinfekční přípravky. Podnik musí ale také informovat zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygienických předpisech a poskytnout jim k tomu potřebné prostředky.

Odkazy:

Informace Spolkového ministerstva zdravotnictví (německy, anglicky, rusky, turecky)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Informace o celosvětovém aktuálním vývoji a o vývoji v Německu (německy)

https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html


Nach oben

Hotline

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Bulgarisch
Faire Mobilität

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Bosnisch Kroatisch Serbisch
Faire Mobilität

Hotline Coronavirus und Arbeitsecht Polnisch
Faire Mobilität

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Rumänisch
Faire Mobilität

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Ungarisch
Faire Mobilität

Faire Mobilität-Publikationen

Hier bestellen Sie Flyer und Broschüren:

Faire Mobilität, Kapweg 4, 13405 Berlin
Ansprechpartner Franzisca Pegelow
E-Mail mobilitaet@dgb.de
Telefon (+49) 030 – 21 240 541

Unsere Publikationen erhalten Sie auch in den Beratungsstellen für mobile Beschäftigte.

Glossar

Begriffe der Arbeitswelt kurz erklärt

Bitte wählen Sie einen Buchstaben:

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K    L   M 

 N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z