Deutscher Gewerkschaftsbund

Консултативен център “Справедлива мобилност” във Франкфурт

Kartenansicht: Wilhelm-Leuschner-Straße 69 – 77, 60329 Frankfurt am Main

www.openstreetmap.org/copyright

Faire Mob

Maria Aniol

Anna Weirich

Anna Weirich

Анна Вейрих

Телефон +49 69 27297567
Е-мейл  anna.weirich@emwu.org

Езици немски | румънски | английски

Консултации по телефона
понеделник: 9.00 - 12.00
вторник: 9.00 - 12.00
четвъртък: 14.00 - 17.00

 

Letitia Matarea-Türk

Letitia Matarea-Türk

Aura Plesca

Aura Plesca

Justyna Oblacewicz

Justyna Oblacewicz

Сътрудничество
Консултативният център “Справедлива мобилност” във Франкфурт е организиран към Европейското сдружение за въпросите на работниците-мигранти

Velislava Firova

Velislava Firova

Hotline Coronavirus Arbeitsrecht Bulgarisch
Faire Mobilität